Volební program

Volební program DSSS: SUVERENITA NEBO ZÁNIK!

Česká republika leží v hlubokém marasmu a hospodářském, mocenském i finančním područenství zahraničního velkokapitálu. Situace si tedy žádá radikální řešení. Která jiná strana než DSSS, může nabídnout radikální a efektivní alternativu zkorumpovaného polistopadového režimu? Deset konkrétních programových bodů, jejichž naplnění by znamenalo nastoupení cesty ke svobodné a suverénní České republice, je zpracováno níže. Nic se přitom nemění na idejích naší strany a programových pilířích, které jsou popsány v základních programových dokumentech.

1. PRYČ Z EU! OBNOVÍME SUVERENITU ČESKÉ REPUBLIKY!

Odmítáme přenášení pravomocí do bruselského centra, čímž dochází ke ztrátě suverenity naší země. Rovněž odmítáme stále se prohlubující federalizaci Evropy, vytvoření jednotné evropské vlády a funkci evropského prezidenta. Naše područenství, ztělesňující se nejen v přijímání nejrůznějších nesmyslných vyhlášek, ale i v rozhodnutích se zásadním dopadem na směřování a budoucnost České republiky, jako jsou třeba imigrační kvóty, je pro budoucnost českého člověka neštěstím.

• Vyhlásíme závazné referendum o vystoupení z Evropské unie. 
• Vystoupíme ze zločinecké organizace NATO.
• Nedovolíme přijetí jednotné evropské měny eura.
• Budeme usilovat o vyhlášení neutrality České republiky.
• Budeme v ekonomické oblasti spolupracovat se všemi státy světa.

2. SKONCUJEME S KORUPCÍ A ROZKRÁDÁNÍM STÁTU!

Současná politika vládních stran je synonymem pro rozkrádání a korupci, proto je nutné prosadit radikální změnu, která musí obsahovat i politický systém a redukci financí státních peněz pro politické strany. Politika musí být službou státu, a nikoliv prostředkem ke snadnému zbohatnutí.

• Uzákoníme trestní a hmotnou odpovědnost politiků.
• Zastavíme prolínání lobbismu a politiky. Vrcholný politik nesmí vyvíjet další soukromé obchodní aktivity a inkasovat zisky od soukromých společností.
• Zrušíme diskriminační pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu a zastupitelstev.
• Úplně zrušíme financování politických stran. Ty budou muset hospodařit jen s dary a členskými příspěvky. 
• Zrušíme Senát a snížíme počet poslanců z 200 na 150.
• Poslanecké platy stanovíme přesně na úroveň průměrného platu – politici se musí přestat rekrutovat z byznysmenů, kde je pro ně vstup do politiky jen další obchod. 
• Prosadíme zákon o referendu.

3. NEPŘIPUSTÍME IMIGRACI A ISLAMIZACI!

Jeden z hlavních problémů současnosti je imigrace. DSSS dlouhodobě proti tomuto zásadnímu problému bojuje, protože ochrana našeho národa a našich tradic je pro nás nejdůležitější. Nikdy nedovolíme islamizaci a zaplavení České republiky imigranty.

• Každý imigrant, který vstoupí na naše území v rozporu s platnými zákony, bude bezodkladně vyhoštěn. Buď do země, odkud pochází, nebo do země odkud přišel. 
• Zřídíme pracovní tábory, kde si imigranti, kteří proniknou na naše území, odpracují náklady na svůj prozatímní pobyt na našem území.
• Zřídíme zvláštní bezpečnostní složky k ochraně hranic.
• Zakážeme propagaci radikálního islámu, který je v rozporu s podstatou české, moravské a slezské kultury a identity. Všechny k němu se hlásící organizace budou rozpuštěny. 
• Jednotlivci zůstane svoboda vyznávat muslimské náboženství, nebude ho smět však šířit a sdružovat se v islámských organizacích.
• Zakážeme stavbu mešit na území ČR.

4. SKONCUJEME SE ZVÝHODŇOVÁNÍM PARAZITŮ!

Je naprosto nepřijatelné, aby nepřizpůsobivá individua byla zvýhodňována na úkor slušných občanů, kteří poctivě pracují a z jejichž práce stát žije. Všichni občané mají mít nejen svá práva, ale také své povinnosti, nikdo nesmí být zvýhodňován, ani diskriminován. Sociální dávky musí být předmětem pomoci v tíživé životní situaci, nikoliv cílem k pohodlnému parazitování na úkor slušných lidí.

• Podmínky pro sociální dávky nastavíme tak, aby nepřizpůsobivé motivoval k řádné práci.
• Nedovolíme, aby byl někdo zvýhodňován jen na základě barvy pleti.
• Dohlédneme, aby všichni dodržovali zákony a normy občanského 
soužití za pomoci zvýšení počtu policistů v problémových oblastech.
• Trestní odpovědnost zpřísníme tak, aby si každý parazit a zločinec rozmyslel, jestli bude žít poctivě, anebo krást a parazitovat.
• Občané nebudou postihováni za oprávněnou ochranu svého zdraví a majetku.
• Odmítáme snahy o omezení legálního držení zbraní. Každý občan, který splní zákonem stanovené podmínky, má mít právo vlastnit zbraň.

5. POSÍLÍME SOCIÁLNÍ SYSTÉM A ZAKÁŽEME LICHVU!

Dnes „díky“ současnému systému platí, že ten, kdo krade, podvádí a zneužívá sociálních dávek a podpory, je na tom lépe než ti, kdo chodí poctivě do práce, a to ještě často za velmi nízký plat. Proto prosadíme sociálně spravedlivý systém a nastavíme ho přesně opačně – výhody a lepší podmínky jen pro ty, kteří žijí poctivě, nekradnou a pracují.

• Práce je pro každého člověka předpokladem osobní důstojnosti, hrdosti a existenční jistoty.
• Ten, kdo nechce pracovat, nemá od státu nárok na dávky, na byt, ani jinou materiální 
podporu.
• Vytvoříme programy pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.
• Budeme motivovat firmy k přednostnímu zaměstnávání domácích obyvatel před cizinci.
• Vyplníme mezeru na trhu práce přilákáním kvalitních uchazečů k učebním oborům.
• Zabráníme nepřiměřenému úročení půjček a dluhů. Půjčování peněz není produktivní práce a nelze si na něm zřizovat obživu. V České republice bude platit, že se vydělává prací, nikoli lichvou.
• Zrušíme zákon o soukromých exekutorech. Výkon vrátíme čistě do rukou státu, respektive soudních vykonavatelů. Na dluzích se nelze dále přiživovat a uvrhovat zadlužené do ještě větší sociální propasti.

6. BUDEME PODPOROVAT TRADIČNÍ HODNOTY!

Stav současné společnosti, plné konzumu a zvráceností, je neudržitelný a jednou zákonitě povede k úpadku. Jedinou šancí na zachování naší vyspělé civilizace je ochrana tradic a národních hodnot, které jsou základem každé prosperující společnosti, a právě pro DSSS jsou tyto hodnoty stěžejní.

• Nastavíme školství tak, aby děti a mládež vzdělávalo k tradičním národním hodnotám.
• Zákonem omezíme existenci tzv. neziskových organizací, které prosazují projekty na integraci cizinců a menšin, jež jsou obrovskou černou dírou, která polyká miliardy korun ve prospěch projektů, které jdou přímo proti zájmům českých občanů. Činnost neziskových organizací, financovaných ze zahraničí, nebude povolena.
• Podpoříme propagaci a rozvoj tradic lidového umění, tolik typických pro naši zem.
• Budeme chránit kulturní dědictví našich předků i pro budoucí generace.
• Zrušíme registrované partnerství a nedovolíme adopce dětí homosexuály.

7. PODPOŘÍME ČESKÉ FIRMY PŘED CIZÍM KAPITÁLEM!

Odmítáme zvýhodňování zahraničních firem před těmi českými, neboť hlavním motorem české ekonomiky musí být domácí podnikatelé, živnostníci, obchodníci a výrobci. Nepotřebujeme, aby zde byly zvýhodňovány zahraniční firmy a budovány montovny, které za minimální mzdu zaměstnají agenturní pracovníky z ciziny a po skončení daňových prázdnin odstěhují výrobu jinam.

• Zajistíme českým firmám stejné podmínky pro podnikání, jako mají ty zahraniční.
• Zrušíme daňové prázdniny pro zahraniční firmy.
• Zabráníme další privatizaci strategického majetku a vrátíme ho do rukou státu. Základní potřeby jako bydlení, energie, voda a jejich ceny budou přísně regulovány, přestanou být předmětem kšeftů a razantně se zvýší jejich dostupnost.
• Snížíme daňové zatížení malých a středních podnikatelů.
• Zrušíme tzv. pracovní agentury, jejichž činnost je zaměřena pouze na zisk na úkor zaměstnanců, a nikoliv na řešení nezaměstnanosti.
• Odstraníme byrokracii v podnikání.
• Zrušíme EET a protikuřácký zákon jako překážky v podnikání

8. DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO POCTIVÉ LIDI!

Vláda v současnosti dává nesmyslně peníze na podporu imigrantů a parazitů, ale zcela opomíjí vlastní občany. Nejvíce jsou tímto stavem postiženy mladé rodiny a důchodci a jejich pozice je mnohdy tristní. V mladých rodinách leží budoucnost státu a důchodci si za celoživotní práci zaslouží odpovídající zabezpečení. Pro nás je zajištění kvalitní životní úrovně našeho národa zásadní.

• Principiální změnou státní politiky na politiku rodinnou, namotivujeme státní občany k zakládání rodin. Mladé rodiny budeme finančně podporovat.
• Obnovíme státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny.
• Vytvoříme systém bezúročných půjček pro novomanžele.
• Minimální výši důchodu stanovíme na hodnotu 50 % průměrné mzdy. 
• Maximální věk k odchodu do důchodu bude stanoven mužů na 62 a u žen na 60 let.
• Důchod budeme vypočítávat podle odpracovaných let a výše výdělku.
• Pravidelná valorizace důchodů, pokrývající skutečnou míru zdražení a pokles kupní hodnoty.

9. ZLEPŠÍME DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST! 

Stav silnic a celková dopravní obslužnosti v naší zemi je v neúnosném stavu, proto je nutné rychle dostavět páteřní komunikace a začít masově opravovat ty současné. V dnešní době, kdy se neustále zvyšuje dopravní provoz, je nutné zajistit kvalitní silniční síť a to z důvodů bezpečnosti provozu, zajištění dopravní obslužnosti a ekonomického rozvoje.

• Dostavíme všechny důležité silnice, dálnice a obchvaty. Od dodavatelů budeme nekompromisně vyžadovat dodržení smluvních závazků, zejména ceny a kvality díla.
• Začneme ihned s opravami současných silnic.
• Snížíme ceny dopravních staveb průhledností výběrového řízení.
• Navrhujeme přechod na satelitní výběr mýta a ukončení monopolu společnosti Kapsch.
• Dořešení chybějících a špatně vybavených odstavných ploch na hlavních komunikacích.
• Zachování a modernizace regionálních železničních tratí, vstup soukromých dopravců.

10. BUDEME CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Uvědomujeme si důležitost ochrany přírody. Každý kdo miluje svůj národ, svoji zem, musí také chránit životní prostředí, a z tohoto důvodu budeme prosazovat zákony, které pomohou naši krásnou krajinu a rozmanitost fauny i flóry zachovat neporušenou i pro naše potomky. Byznys nesmí zvítězit nad čistou přírodou.

• Budeme preferovat větší využití železniční dopravy.
• Zpřísníme tresty za devastaci životního prostředí.
• Pomocí zákonů zlepšíme ochranu zvířat.
• Zvýhodníme používání alternativních paliv u vozidel a vytápění.
• Půdu naší země, a to nejen tu zemědělskou, nepovažujeme za zboží a striktně odmítáme její prodej zahraničním vlastníkům.
• O nakládání se zdroji nerostných surovin musí být rozhodováno veřejně, transparentně a plně v zájmu občanů naší země, nikoliv v zájmu soukromých nadnárodních korporací či zkorumpovaných politiků.

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu